Lake Placid-Saranac Lake Bike Path 3

Location:

Saranac Lake, New York