Lake Placid-Saranac Lake Bike Path 2

Location:

Saranac Lake, New York