Lake Placid-Saranac Lake Bike Path 1

Location:

Saranac Lake, New York